De problemen met onze mailserver zijn weer opgelost. Heb je in de afgelopen 48 uur een mail naar ons verzonden dan is deze niet aangekomen en zal ook niet worden afgeleverd bij ons, wij vragen je vriendelijke om deze nogmaals te versturen. Onze excuses voor het ongemak.

 • Voor 16:00 besteld, volgende werkdag op kantoor
 • Gratis verzending
 • Professioneel advies: Bel voor info naar 023 - 567 08 14 of chat
 • IT-oplossingen
Winkelwagen   bekijk/wijzig inhoud
U heeft nog geen producten in de winkelwagen.

0 items: € 0,00 
Bekijk winkelwagen | Afrekenen
023 - 567 08 14
 registreren | login

Privacystatement Buyitdirect.com B.V.

Bij Buyitdirect nemen we het beschermen van jouw persoonlijke gegevens serieus. We verwerken jouw gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) en de voor ons geldende landspecifieke uitvoeringswet. In deze privacyverklaring informeren we jou over het verwerken van je persoonsgegevens door Buyitdirect.com en over de aan jou toegekende rechten.

Persoonsgegevens zijn hierbij alle informatie die een identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Hiertoe behoren vooral naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook het IP-adres.

Er is sprake van anonieme gegevens als deze gegevens niet terug te voeren zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke organisatie en functionaris voor gegevensbescherming

Adres: Buyitdirect.com B.V., Kruisweg 661, 2132 NC Hoofddorp
Contactinformatie: www.buyitdirect.com, +31 23 567 08 10

De privacy officer bij Buyitdirect.com is te bereiken telefonisch via + 31 23 567 08 10 en per email via privacy@buyitdirect.com

Recht van inzage van de betrokkene

Allereerst willen we je informeren over jou recht van inzage als betrokkene. Dit is vastgelegd in Art. 15 – 22 EU AVG en bevat:

 • Het recht van inzage van de betrokkene (Art. 15 EU AVG),
 • Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (Art. 17 EU AVG),
 • Het recht op rectificatie (Art. 16 EU AVG),
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 EU AVG),
 • Het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 EU AVG),
 • Het recht van bezwaar (Art. 21 EU AVG).

Om jouw rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met: privacy@buyitdirect.com. Hetzelfde geldt bij vragen over gegevensverwerking door onze onderneming. Bovendien heb je een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Bezwaarrecht

In verband met het bezwaarrecht graag het volgende in acht nemen:

Als we persoonsgegevens verwerken ten behoeve van mailings, heb je te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings.

Als je bezwaar maakt tegen het verwerken ten behoeve van mailings, dan zullen we jouw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Bezwaar maken is kosteloos en hoeft niet in een bepaalde vorm te gebeuren; richt je bezwaar het liefst aan: privacy@buyitdirect.com

Voor het geval dat we jouw gegevens verwerken om legitieme doelstellingen te vervolgen, kun je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking om bijzondere persoonlijke redenen; dit geldt ook voor het profileren op basis van deze bepalingen.

We verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen bewijzen, die prevaleren boven jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen dient.

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van EU AVG en alle overige geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit Art. 6 EU AVG.

We gebruiken jouw gegevens voor zakelijke betrekkingen, het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van contractuele relaties, het aanbieden van producten en services evenals het versterken van klantrelaties, wat ook analyses voor marketingdoeleinden, klanttevredenheidsonderzoeken en mailings kan bevatten.

Jouw toestemming is tevens een toestemmingsbepaling inzake gegevensbescherming. Hiermee lichten we je in over de doelstellingen van gegevensverwerking en over je recht op herroeping. Mocht de toestemming ook betrekking hebben op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, dan zullen we daar in de toestemming nadrukkelijk op verwijzen, Art. 88 par. 1 EU AVG.

Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens als bedoeld in artikel 9, paragraaf 1 EU AVG gebeurt alleen met van jou verkregen toestemming of als dit op grond van rechtsregels noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat jouw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren, artikel 88, paragraaf 1 EU AVG.

Verstrekking aan derden

We zullen jouw gegevens alleen in het kader van uitvoering geven aan de overeenkomst, de wettelijke bepalingen of bij een daartoe strekkende toestemming aan derden verstrekken. Voor de rest worden jouw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij we daartoe op grond van dwingende rechtsregels verplicht zijn (verstrekking aan externe entiteiten zoals bijv. toezichthouders en het OM).

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming waarborgen we dat alleen die personen jouw gegevens krijgen, die deze nodig hebben voor het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen. Via onze webshop komen koopcontracten tot stand met Buyitdirect.com B.V., de dochteronderneming van Bechtle AG, die hiervoor verantwoordelijk is.

Onze onderneming is voor verschillende processen aangesloten bij het concern “Bechtle AG” en andere Bechtle-dochtermaatschappijen. In het kader van aankopen en aanvragen kan het voorkomen dat ondernemingen van Bechtle hierbij betrokken zijn. Een voorbeeld is een on-site supportaanvraag, die door een locatie bij jou in de buurt moet worden uitgevoerd.

In sommige gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken, bijv. bij klanttevredenheidsenquêtes en kredietwaardigheidschecks. We hebben met alle dienstverleners de noodzakelijke contracten inzake gegevensverwerking afgesloten.

Verstrekking aan derde landen / Doel van verstrekking aan derde landen

Gegevensoverdracht in derde landen (buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen dan plaats, voor zover dit vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst, als dit wettelijk is voorgeschreven, of als jij ons daartoe toestemming hebt verleend.

We dragen uw persoonsgegevens over aan tot het concern behorende ondernemingen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, namelijk in Zwitserland. Daarnaast wordt naleving van het gegevensbeschermingsniveau gewaarborgd volgens de adequaatheidsbesluiten van de EU waaronder het Privacy Shield EU-VS voor onder ander de gegevensverwerking in Salesforce en Mailchimp. (zie https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.)

Opslagduur van de gegevens

Wij slaan jouw gegevens op zolang als we ze nodig hebben voor de betreffende verwerkingsdoel en volgens wettelijke en fiscaal bepaalde richtlijnen. Voor zover geen aanvullende bewaarverplichtingen bestaan, worden de gegevens na het bereiken van de doelstelling routinematig verwijderd.

Hier komt bij dat we gegevens kunnen bewaren, als je ons hiervoor toestemming heeft gegeven of als er juridische geschillen mochten ontstaan en wij bewijsmiddelen in het kader van wettelijke verjaringstermijnen gebruiken die maximaal dertig jaar kunnen bedragen; de regelmatige verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Veilige gegevensoverdracht

Om de gegevens die bij ons zijn opgeslagen zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang van ongeoorloofde personen, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden voortdurend gecontroleerd en aan de nieuwe veiligheidsstandaarden aangepast.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website vindt telkens versleuteld plaats. Het beveiligde overdrachtsprotocol voor onze webpagina’s is HTTPS, waarbij altijd actuele versleutelingsprotocollen worden gebruikt.

Verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen

Diverse persoonsgegevens zijn voor het beginnen, onderbouwen, uitvoeren en beëindigen van de overeenkomst en voor het vervullen van de daarmee gepaard gaande contractuele en wettelijke plichten noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze ter beschikking stelt.

In bepaalde gevallen moeten gegevens ook op grond van wettelijke bepalingen verzameld resp. ter beschikking gesteld worden. Let erop dat een verwerking van uw aanvraag of het uitvoeren van de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst zonder ter beschikking stelling van deze gegevens aan derden niet mogelijk is.


Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens

Welke gegevens we verwerken, bepaalt de betreffende context. Dit hangt ervan af of je bijvoorbeeld online een bestelling plaatst, een aanvraag via ons contactformulier indient, solliciteert of reclameert.

Bij het bezoek aan onze website verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Tijdens het bezoek aan deze website brengt je browser de volgende soorten gegevens over, die bij ons worden opgeslagen:

 • het type browser,
 • het IP-adres van de computer,
 • de serveraanvragen (bijv. opgevraagde pagina’s) en het tijdstip,
 • de referrer-URL (dit is het adres van de website, die je voor de onze hebt bezocht, als je via een hyperlink op onze website terecht bent gekomen),
 • De userid/klantnummer.

De eerste drie soorten gegevens zijn technisch vereist, om de opgevraagde pagina’s van deze webshop goed weer te geven. Daarnaast kunnen ze zo nodig worden gebruikt om een veilig beheer van deze webshop te handhaven (bijv. bij het beschermen van de webshop tegen hacking). De referrer-URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor (advertentie-)statistieken. Om veiligheidstechnische redenen en vooral ter bescherming van onze webservers tegen aanvalspogingen wordt dit soort gegevens conform Art. 6 par. 1 lid f EU AVG eveneens voor bepaalde tijd opgeslagen.

In het kader van contactaanvraag verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Via onze website kan je verschillende aanvragen doen, bijvoorbeeld vragen stellen over een bestelling of opmerkingen plaatsen over onze webshop. Je kunt met ons chatten, mailen of teruggebeld worden door een van onze medewerkers.

Via de email kan je ons de vereiste contactgegevens (achternaam, emailadres en telefoonnummer) en je bericht sturen. Deze gegevens worden gebruikt voor het klantencontact en voor het beantwoorden/voldoen aan je verzoek.

In het kader van het bestelproces verwerken we de volgende gegevens:

In de webshop op deze website kunnen zakelijke klanten IT-producten bestellen. Voor de afhandeling van de opdracht hebben we je gegevens nodig als voornaam, achternaam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, mobiel nummer, vast nummer, emailadres en BTW nummer.

Bij de keuze voor het bestellen op rekening zal je kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Meer informatie hierover krijgt u te zien tijdens het bestelproces.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende veiligheidsmaatregelen. De voorzorgsmaatregelen inzake gegevensback-up zijn altijd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek.

We slaan je gegevens op tijdens de sollicitatieprocedure conform de toepasselijke wetgeving en verwijderen deze na maximaal zes maanden. Het langer bewaren van deze gegevens gebeurt alleen dan als wij hiertoe verplicht of bevoegd zijn, bijv. als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een bepaalde langere duur op te slaan of ter uitoefening van een recht.

Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

We gebruiken geen compleet geautomatiseerde verwerkingsprocessen waarbij zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon tot een beslissing wordt gekomen.

Contactformulier / Contactopname per e-mail, chat of telefoon

Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om via de elektronische weg contact op te nemen. Als je ons schrijft via het contactformulier, verwerken we je op het contactformulier ingevulde gegevens om contact met je op te nemen en om jouw vragen en wensen te beantwoorden.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; je vult alleen die gegevens in, die wij echt nodig hebben om contact met je op te nemen. Dit zijn je e-mailadres en het berichtveld.

Bovendien wordt om technische veiligheidsredenen en ter bescherming tegen eventuele aanvallen je IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillig en kunnen optioneel worden ingevuld (bijv. ter beantwoording van je vragen).

Als je ons e-mailt, zullen we de vermelde persoonsgegevens in de e-mail alleen verwerken met betrekking tot het verwerken van je vraag.

Je kunt ook met ons chatten of vragen om teruggebeld te worden. De chat wordt ter opvolging 13 maanden op externe servers opgeslagen en daarna verwijderd.

Nieuwsbrief (artikel 6 lid 1 sub a van de AVG)

In onze webshop kun je je gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Het ingevulde e-mailadres bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; alleen het e-mailadres is een verplicht veld. Om technische en wettelijke redenen wordt bij het abonneren op de nieuwsbrief ook uw IP-adres verwerkt.

Je kunt je uiteraard te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief en zodoende je toestemming herroepen of via privacy@buyitdirect.com.

Onze nieuwsbrieven bevatten zogenoemde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om een logboekregistratie en -analyse mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online-marketing-campagnes worden gemaakt. Op basis van de geïntegreerde telpixels kan gedetecteerd worden of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

Bij winacties en loyaliteitsprogramma’s verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Ook kan je van tijd tot tijd deelnemen aan winacties. Hierbij is het afhankelijk van de winactie, welke gegevens precies worden verzameld. Meestal worden gegevens zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, contactgegevens en e-mailadres of telefoonnummer verzameld (afhankelijk van hoe contact opgenomen wordt). Meer informatie hierover vind je in de deelnamevoorwaarden van de betreffende winacties. Tevens kunt u deelnemen aan ons spaarprogramma: LoyalIT. Hiervoor maken wij gebruiken van de externe partij Sparco.

Webshop (Art. 6 lid 1 sub b van de AVG)

We verwerken de ingevulde gegevens op het bestelformulier alleen om de overeenkomst uit te voeren resp. af te handelen.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het contract resp. voor het vervullen van onze contractuele plichten nodig zijn (voornaam, achternaam, huisnummer, postcode, geslacht, mobiele telefoonnummer, vast telefoonnummer, emailadres, gegevens sociale media,) of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres en activiteitenlogs verwerkt. Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren, of moeten we in voorkomend geval een bestaand contract beëindigen. Uiteraard mag je als je wilt nog meer gegevens verstrekken.

Registratie / Account (Art. 6 lid 1 sub a en b van de AVG)

Via onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door hun persoonsgegevens in te vullen. Het voordeel is vooral dat je je bestelgeschiedenis kunt bekijken en je ingevulde gegevens voor het bestelformulier worden opgeslagen. Bij een nieuwe bestelling hoef je deze dan niet opnieuw in te vullen.

Registratie is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (via onze webshop) met jou of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, omdat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie (voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, mobiel telefoonnummer, vast telefoonnummer, emailadres, btw nummer).

Voor het bestellen in onze webshop hebben we voor de levering bovendien gegevens met betrekking tot het factuuradres nodig (bedrijfsnaam, aanhef, voornaam, achternaam, adres). Als het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, dan moeten bovenstaande gegevens ook ingevuld worden voor het afleveradres.

Door te registreren in onze webshop worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door je registratie te voltooien geef je toestemming om jouw gegevens te verwerken.

Let op: het door jou opgegeven wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Onze medewerkers kunnen dit wachtwoord niet lezen. Ze kunnen je niet verder helpen als je je wachtwoord bent vergeten.

Gebruik in dit geval de functie “Wachtwoord vergeten”, waarmee je een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord per e-mail krijgt toegestuurd. Geen medewerker is bevoegd om telefonisch of schriftelijk naar jouw wachtwoord te vragen. Geef daarom nooit je wachtwoord, mocht je dergelijke vragen krijgen.

Als het registratieproces is voltooid, zijn jouw gegevens bij ons opgeslagen voor het gebruik van jouw beveiligde account. Zodra je in onze webshop aanmeldt met je e-mailadres als gebruikersnaam en je wachtwoord, worden deze gegevens ter beschikking gesteld voor de door jou uitgevoerde handelingen in onze webshop (bijv. voor bestellingen in onze webshop). Uitgevoerde bestellingen kun je in de bestelgeschiedenis bekijken. Wijzigingen in het factuur- of afleveradres kun je hier doorgeven.

Geregistreerde personen kunnen zelf wijzigingen / correcties aanbrengen in het factuur- of afleveradres in de bestelgeschiedenis. We helpen je ook graag met wijzigingen / correcties; neem hiervoor contact met ons op.

Betalingssystemen (Art. 6 lid 1 sub a en b van de AVG), kredietwaardigheidscheck (Art. 6 lid 1 sub f van de AVG)

In onze webshop kun je betalen op factuur, met creditcard, per Paypal en iDeal. Hiervoor worden de betreffende gegevens verzameld die relevant zijn voor de betaling en om je bestelling en afwikkeling van de betaling te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het afwikkelen van de betaling en daarmee het afhandelen van het contract nodig zijn of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

De kredietwaardigheidscheck na je registratie gebeurt door Creditsafe. De gegevens worden door ons handmatig doorgegeven aan Creditsafe om kredietwaardigheids- resp. kredietrisico’s vast te stellen en dienen ter voorbereiding resp. ter uitvoering van een contract evenals ter afrekening. Creditsafe verwerkt de gegevens van onze klanten zoals bijvoorbeeld bedrijfsnaam, rechtsvorm, vestigingsadres, wettelijke vertegenwoordiger en contactpersonen (naam, voornaam, e-mail-adressen en telefoon-/faxnummers) evenals factuurgegevens. Meer informatie is te vinden op: https://www.creditsafe.com/nl/nl/credit-risk/kredietinformatie/kredietrapporten.html.

Zonder deze gegevens kunnen we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren.

Het door ons gebruikte betaalsysteem maakt gebruik van SSL-versleuteling voor een beveiligde gegevensoverdracht.

Opmerking bij PayPal:

PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.?22-24 Boulevard Royal?, L-2449 Luxembourg. Kiest de betrokkene tijdens het bestelproces in onze webshop “PayPal” als betaalwijze, dan worden de gegevens van betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven.

Door deze betaalwijze te kiezen stemt de betrokkene in met het doorgeven van persoonsgegevens die vereist zijn voor de afhandeling van de betaling. Bij de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens gaat het doorgaans om voornaam, naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele nummer en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de betaling.

Noodzakelijk voor de afhandeling van het koopcontract zijn ook zulke persoonsgegevens die met de betreffende bestelling samenhangen. Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal kun je vinden op: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev (voor de juridische situatie vanaf 25-05-2018).

Opmerking bij het betalen van facturen:

Na het controleren van je kredietwaardigheid kan je bij een positief resultaat in onze webshop op rekening betalen en zal je order verwerkt worden. Bij een negatief resultaat heb je alsnog de mogelijkheid om het bedrag op een andere manier te voldoen. Je wordt hierover op de hoogte gebracht.

Opmerking bij het betalen met een creditcard:

Zoals gebruikelijk bij creditcards worden de creditcardgegevens gecontroleerd en een kredietwaardigheidscheck gedaan.

Opmerking bij automatische betalingen:

Zoals gebruikelijk bij automatische incasso's worden je bankgegevens verzameld om het overeengekomen bedrag van je rekening af te schrijven.

Advertentiedoeleinden bestaande klanten (artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG)

Buyitdirect.com wil graag contact houden met jou als klant en je informatie en aanbiedingen over onze producten / services toesturen. Hiervoor verwerken we jouw gegevens, om je passende informatie en aanbiedingen per e-mail toe te sturen en voor klanttevredenheidsenquêtes.

Als je dit niet wilt dan kun je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor mailings; dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings. Als je bezwaar maakt, dan zullen we jouw gegevens niet meer verwerken voor deze doelstelling.

Het bezwaar kan zonder opgave van redenen gratis en vormvrij gebeuren, het liefst telefonisch privacy@buyitdirect.com

Cookies (Art. 6 par. 1 lid f EU AVG / Art. 6 par. 1 lid a EU AVG bij toestemming)

Onze website maakt op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je browser lokaal op je harde schijf opslaat en die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Met deze cookies kunnen we het gebruik van onze webshop analyseren. Zo kunnen we de content van onze website aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. Bovendien kunnen we met cookies de effectiviteit van een bepaalde advertentie meten en bijvoorbeeld plaatsen afhankelijk van de interesses van de gebruiker.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na je bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch verwijderd door je computer, als hun geldigheidsduur (doorgaans zes maanden) is bereikt of als u deze voor afloop van de geldigheidsduur zelf verwijdert.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt je browserinstellingen echter ook wijzigen, als je bepaalde informatie liever niet wilt verzenden.

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze doorgegeven aan onze website. Daarom heb je als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van je internetbrowser te wijzigen, kun je de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Verder kunnen reeds geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of via andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Voor het bestelproces via onze website en het inloggen via onze webshop is een sessie-cookie noodzakelijk. Zo kan je browsersessie aan jou worden toegewezen. Zoals de naam “sessie-cookie” al verraadt, wordt deze cookie verwijderd bij het afsluiten van uw browser.

Let op: als je het plaatsen van cookies deactiveert, dan kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

Gebruikersprofielen / Webtracking-methode / advertentietools

In de website worden – deels met behulp van andere dienstverleners – pseudonieme gebruikersprofielen gebruikt, voor advertentie-, marktonderzoek- en gepersonaliseerde weergavedoeleinden.

Deze gebruikersprofielen worden op de webserver gepseudonimiseerd, zodat alleen anonieme gegevens (dat wil zeggen geen persoonsgegevens en geen persoonsgerelateerde gegevens zoals bijvoorbeeld je IP-adres) doorgegeven worden aan de dienstverleners.

Je persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan de gebruikersprofielen. Dit betekent dat je gebruikersprofiel niet je naam draagt, en omgekeerd weet ook niemand, hoe je gebruikersprofiel er precies uitziet.

Er vindt webtracking plaats (dat wil zeggen dat er gegevens verzameld worden voor deze gebruikersprofielen) met behulp van gebruikersprofiel-cookies en actieve content (zo genaamde scripts).

Met die cookies kan de webserver je tijdens je browsersessie en – voor zover de cookie niet tussentijds werd verwijderd – bij je volgende sessie herkennen.

Google-Analytics:

We maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google”.

Google Analytics gebruikt hiervoor eveneens cookies. De door deze cookies gegenereerde informatie wordt aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen.

Wij gebruiken in onze webshop Google Analytics met een IP-anonimisering functie. Je IP adres wordt verkort door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan het transport naar de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Indien nodig zal Google deze informatie doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google geeft zelf aan dat je IP-adres niet wordt samengevoegd met andere gegevens van Google. Je kunt het plaatsen van deze cookies op je computer verhinderen door de instellingen van je browser te wijzigen; wij willen je er echter op wijzen dat je in dat geval eventueel niet van alle functionaliteiten van onze webshop gebruik kunt maken.

Google biedt verder voor de meest gebruikelijke browsers een optie aan waarmee je cookies kunt uitschakelen. Zo behoudt je de controle over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Door deze optie te activeren, wordt geen informatie over je websitebezoek aan Google Analytics overgedragen. Dit verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere door ons zo nodig gebruikte webanalyse-services worden overgedragen.

Meer informatie over deze door Google aangeboden deactiveringsoptie en over het activeren hiervan is te vinden op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Google Ads

We gebruiken ook de Google advertising tool “Google Ads” om onze webshop te promoten. In dit kader gebruiken we in onze webshop de webanalyse-service “Conversion-Tracking” van Google. Voor zover je via een Google-advertentie in onze webshop terecht bent gekomen, wordt een cookie geplaatst op uw computer. Deze zogenoemde conversion-cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet ter identificatie van uw persoon. Bezoek je bepaalde pagina’s van onze webshop en de cookie is nog geldig dan kunnen wij en Google zien dat je als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties heeft geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

De informatie verkregen via conversion-cookies dienen ertoe dat Google bezoekersstatistieken voor onze webshop kan opstellen. We komen door deze statistiek het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie geklikt heeft en ook welke pagina’s van onze webshop door de betreffende gebruiker aansluitend zijn opgevraagd. Wij resp. andere adverteerders via Google Ads krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Je kunt het opslaan van conversion-cookies verhinderen door uw browserinstellingen overeenkomstig aan te passen, door het automatisch plaatsen van cookies uit te schakelen of door alleen cookies te blokkeren afkomstig van de domeinnaam “googleadservices.com”.

De desbetreffende privacyverklaring van Google is te vinden via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/nl.html

Social plugins van social media

Er wordt gebruik gemaakt van advertentie- en conversiecookies om ervoor te zorgen dat getoonde advertenties – ook op websites van derden – relevanter en persoonlijker worden. Hierdoor wordt onder andere voorkomen dat je steeds weer dezelfde advertenties te zien krijgt.

Met deze cookies kunnen we ook de effectiviteit van onze advertentiecampagnes meten op basis van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gebruikersprofielen en nagaan, hoe gebruikers met ons advertentiemateriaal interageren en wat ze daarna doen (zogenaamde “conversie”):

LinkedIn:

We maken gebruik van de statistieken en de conversie tracking van LinkedIn Inc. 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). De hiervoor genoemde technologie van LinkedIn wordt gebruikt, om de getoonde advertenties relevanter en persoonlijker te maken. Daarnaast krijgen we van LinkedIn geaggregeerde en anonieme berichten van advertentie-activiteiten en informatie over hoe je met onze webshop interageert. LinkedIn kan het bezoek van onze website koppelen aan je LinkedIn-account.

Op de (hoeveelheid) informatie die LinkedIn verzamelt, hebben we geen invloed. We hebben ook geen kennis van de inhoud van de gegevens, die naar LinkedIn worden verzonden.

Meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn is te vinden op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Je kunt het analyseren van uw gebruikersgedrag door LinkedIn en het tonen van gepersonaliseerde aanbevelingen uitzetten (“opt-out”) door te klikken op de button “Afmelden op LinkedIn” (voor LinkedIn-leden) of op “Afmelden” (voor overige gebruikers) op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Social plugins van social media

Er wordt gebruik gemaakt van advertentie- en conversiecookies om ervoor te zorgen dat getoonde advertenties – ook op websites van derden – relevanter en persoonlijker worden. Hierdoor wordt onder andere voorkomen dat u steeds weer dezelfde advertenties te zien krijgt.

Met deze cookies kunnen we ook de effectiviteit van onze advertentiecampagnes meten op basis van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gebruikersprofielen en nagaan, hoe gebruikers op ons advertentiemateriaal reageren en wat ze daarna doen (zogenaamde “conversie”).

Facebook, Google+, Twitter, Instagram en YouTube:

Onze webshop maakt gebruik van zogenoemde social plugins (“plugins”) van social media netwerken Facebook en Google+, de microblogging-diensten Twitter en Instagram en de videoportal YouTube. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., Instagram LLC en YouTube LLC. (“aanbieders”).

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Een overzicht van de Facebook-plugins is te vinden op: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Een overzicht van de Google-plugins is te vinden op: https://developers.google.com/+/web/

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Een overzicht van de Twitter buttons is te vinden op: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Meer informatie over Twitter buttons is te vinden op: https://about.twitter.com/nl/resources/buttons

Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Een overzicht van de Instagram buttons is te vinden op: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Meer informatie over YouTube is te vinden op: https://www.youtube.com/yt/about/nl/

Als je een pagina van onze webshop opvraagt met zo’n plugin, dan maakt je browser direct verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter, Instagram of YouTube. De inhoud van de plugins wordt door de betreffende aanbieder direct aan je browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie van de plugins beschikken de aanbieders over de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als je geen profiel hebt of als je niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief jouw IP-adres) wordt door je browser direct aan een server van de betreffende aanbieder in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen.

Als je bij een van deze diensten bent ingelogd, dan kunnen de aanbieders je bezoek aan onze website direct koppelen aan uw profiel op Facebook, Google+, Twitter, Instagram resp. YouTube. Als je met de plugins reageert, door bijvoorbeeld de betreffende button te gebruiken, dan wordt de betreffende informatie eveneens direct doorgegeven aan een server van de aanbieders en aldaar opgeslagen. Deze informatie wordt bovendien op je Facebook, Google+, Twitter, Instagram resp. YouTube account gepubliceerd en aldaar getoond aan je contacten.

Doel en omvang van de gegenereerde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van je privacy, zijn te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieders.

Privacyverklaring van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacyverklaring van Google: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/privacy

Privacyverklaring van Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/

Privacyverklaring van YouTube resp. Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Als je niet wilt dat Google, Facebook, Twitter, Instagram of YouTube de via onze webshop verzamelde gegevens direct koppelt aan uw profiel van de betreffende dienst, moet u zich voor een bezoek aan onze webshop uitloggen bij de betreffende dienst. Je kunt het laden van de plugins ook helemaal verhinderen met add-ons voor uw browser, bijv. met een script-blocker.

Je kunt bovendien de remarketing-functie “Custom Audiences” deactiveren onder ‘Instellingen advertenties’ op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Gebruik van online services door kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders/verzorgers geen persoonsgegevens aan ons doorgeven resp. een toestemmingsverklaring afgeven. We roepen ouders en verzorgers dan ook op om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Links naar websites van derden

Onze website bevat – duidelijk herkenbaar – ook links naar de internetpagina’s van andere ondernemingen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van deze pagina’s is altijd de aanbieder of exploitant van de websites zelf verantwoordelijk.

De gelinkte websites zijn op het moment van de toevoeging van de link op mogelijke en herkenbare schendingen en overtredingen van de wet gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van de toevoeging van de link niet herkenbaar. Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte websites is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding redelijkerwijs niet uitvoerbaar, maar wanneer wij van een dergelijke wetsovertreding vernemen, worden de links onmiddellijk verwijderd.